CIB1 Monoclonal Antibody

 • Catalog No.:YM0155
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB;IHC;IF;ELISA

ALB Monoclonal Antibody

 • Catalog No.:YM0021
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB;ELISA

ACTA2 Monoclonal Antibody

 • Catalog No.:YM0011
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat;Monkey
 • Applications:WB;IHC;IF;FCM;ELISA

Actin-pan (Acetyl Lys63/61/62) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0184
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;ELISA

Tubulin α (Acetyl Lys401) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0179
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;ELISA

Tubulin β (Acetyl Lys379) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0178
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;ELISA

Tubulin α (Acetyl Lys163) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0177
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;ELISA

Keratin-pan (Acetyl Lys185) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0150
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;ELISA

Actin-pan (Acetyl Lys52/50/51) rabbit pAb

 • Catalog No.:YK0130
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;ELISA

Tau (Acetyl Lys174) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YK0084
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse
 • Applications:WB;IF;ELISA